Odo dňa 25.5.2018 sa bude ochrana osobných údajov fyzických osôb v Slovenskej republike riadiť novými pravidlami.
Tieto nové pravidlá vychádzajú z európskej legislatívy, konkrétne z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
Spoločnosť ALLORA MODA, s.r.o. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel C, vložka 20018, ICO: 36785431, DIC: SK2022391833, prevádzkovateľ internetového obchodu www.allora.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov („Zásady“) by sme vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

Kategórie osobných údajov
Zhromažďujeme rôzne údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate.
Pokiaľ u nás nakupujete, zhromažďujeme:
Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie

Demografické údaje. Údaj o pohlaví, dátum narodenia, krajinu.
Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služieb
Údaje z komunikácie medzi ALLORA MODA a zákazníkom
Kamerové záznamy z predajne
Účely spracovania osobných údajov:

Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k vašej spokojnosti, spracovávame vaše osobné údaje. Konkrétne sem patria:
Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných prostredníctvom našej webovej stránky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).
Zákaznícka podpora. Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy spracovávame vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia týchto zmlúv.
Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, v aplikácii alebo inou formou. Ak u nás nakupujete ako nečlen, spracovávame tieto údaje z dôvodu oprávneného záujmu, ktorý tkvie v oprávnenom záujme spoločnosti ALLORA MODA.
Marketingové ponuky.

Newsletter na e-mail (obchodné oznámenie)
Zasielame vám obchodné oznámenie týkajúce sa obdobných produktov, ako ste si kúpili.
Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile. Na odhlásenie sa z odberu nás môžete tiež priamo kontaktovať.
Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, spracovávame na základe vášho súhlasu.
Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti týmto spracovaniam.

Odovzdanie osobných údajov tretím stranám
Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, zmluvy o VIP klube, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas.

prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy
verejným orgánom (napr. polícia)

Zákaznícke konto a nákup bez registrácie
Pokiaľ si neprajete založiť pre uskutočnenie nákupu zákaznícke konto, môžete v našom e-shope takisto nakúpiť bez registrácie, t. j. ako nečlen.
Kontaktujte nás
V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto Zásad, nás neváhajte kontaktovať na adrese či telefónnom čísle
e-mail: alloramoda@allora.sk
tel.č. : +421 948645 266
Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 25. 5. 2018